Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky od 6. 1. 2023

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.bambule.cz

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.bambule.cz (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.bambule.cz.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „kupující“ či „zákazník“). Údaje prodávajícího jsou následující:

Firma: Alltoys spol. s r.o.
Sídlo: Hráského 2231/25, Chodov, 148 00 Praha 4
IČ: 46982671,
DIČ: CZ46982671
e-mailová adresa: info@bambule.cz 
tel.: +420 725 331 122
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85653 (dále jen „prodávající“)

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě 2.2 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

1.4 Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v bodě 2.3 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí)

1.5 Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

2. Vymezení pojmů a postup uzavření kupní smlouvy

2.1 Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2.2 Kupující – spotřebitel je každý kupující, nejedná-li se o kupujícího-jiný subjekt, jak je definován v odstavci 2.3 těchto obchodních podmínek.

2.3 Kupující – jiný subjekt je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.4 Předmět koupě – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva (dále též jen „zboží“). Informace o zboží dostupné na www.bambule.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu.

2.5 Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH). K ceně je připočítáváno dopravné. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.

2.6 Postup kupujícího při uzavření kupní smlouvy je následující: vybrání nabízeného zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení, vložení zboží do virtuálního košíku, vyplnění požadovaných údajů, zvolení způsobu dodání zboží a platby a odeslání objednávky pomocí tlačítka „Odeslat objednávku“. Před odesláním objednávky je umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího doručeným prostřednictvím e-mailu kupujícímu. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. Pokud kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby anebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího e-mailem, a to nejpozději před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží. Změny a doplňky v již učiněné objednávce, ať k nim má dojít před akceptací objednávky prodávajícím či po této akceptaci, musí být učiněny prostřednictvím e-mailu nebo telefonu prodávajícího; takové změny a doplňky jsou však účinné vůči prodávajícímu až po odsouhlasení prodávajícím.

2.7 Kupující-spotřebitel má možnost stornovat objednávku např. e-mailem nebo telefonicky do momentu vyexpedování objednávky. Prodávající si vyhrazuje možnost odstoupení od uzavřené kupní smlouvy v případě, že si kupující objednal zboží na základě této kupní smlouvy, jehož cena byla zjevně nepřiměřená hodnotě tohoto zboží. Prodávající může takto odstoupit od kupní ceny pouze v případě, že tato zjevně nepřiměřená cena uvedená na webovém prostředí e-shopu byla způsobena nevědomě.

2.8 Smlouvy se uzavírají v českém jazyce. Uzavřené smlouvy prodávající ukládá a přistupovat k nim je možné na vyžádání.

2.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) si hradí kupující sám.

3. Práva a povinnosti smluvních stran, právo na odstoupení od smlouvy

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a dopravné.

3.2 Prodávající dodá zboží specifikované v elektronické objednávce kupujícího, pokud je objednávka kupujícího potvrzena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

3.3 Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím, je-li taková adresa na území ČR.

3.4 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a obchodními podmínkami. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné řádně a včas v souladu s podmínkami dohodnutými v kupní smlouvě a obchodními podmínkami.

3.5 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

Odstoupení od smlouvy

3.6 V souladu s § 1829 odst. 1 ObčZ má kupující – spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží ode dne kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu. Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

3.7 V případě, že se kupující – spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučuje prodávající následující postup: kupující – spotřebitel vyplní formulář pro odstoupení od smlouvy a ten společně se vraceným zbožím předá prodávajícímu, a to buď na jakékoli provozovně prodávajícího nebo jeho zasláním na adresu:

Reklamace eshop Bambule

Famico
Všechromy 75,
251 63 Strančice

3.8 Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí žádosti o odstoupení od smlouvy, a to bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení kupujícího – spotřebitele od smlouvy, kupující-spotřebitel zašle nebo předá prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí kupující-spotřebitel vrátit nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené a nejevící známky užívání, včetně veškerého příslušenství a dokumentace, pokud možno v původním obalu. Zároveň je povinen vrátit prodávajícímu i veškeré dárky a bonusy, které obdržel na základě zrušené smlouvy. Peníze (tj. kupní cena) budou vráceny kupujícímu-spotřebiteli do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že mu zboží odeslal. Peníze budou vráceny stejným způsobem, jako proběhlo jejich nabytí nebo jiným způsobem, pokud se na tom prodávající dohodne s kupujícím – spotřebitelem.

3.9 Právo odstoupit od smlouvy nemá kupující-spotřebitel u smluv:

3.9.1. o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků kupujícího nebo bylo přizpůsobeno jeho potřebám,

3.9.2. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co obal byl porušen kupujícím,

3.9.3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

3.9.4. o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty,

3.9.5. dalších, pokud tak stanoví právní předpis.

3.10 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

3.11 Pokud dojde ke snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, bude vracená částka ponížena o částku, o kterou se hodnota zboží snížila. Jestliže spotřebitel při objednání zboží zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

4. Platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží (dále jen „celková cena“) dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby uvedenými na internetových stránkách obchodu zde.

4.2 Zákazník obdrží účtenku v elektronické podobě a nákupem v e-shopu s tím souhlasí.

4.3 Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list (záruční list) a je zasílána spolu se zbožím v balíčku při expedici balíčku.

5. Termín dodání a doprava

5.1 Způsoby dodání, které může kupující využít, jsou uvedeny na internetových stránkách obchodu zde.

5.2 Zboží bude zákazníkovi dodáno v pracovní dny pouze v rámci ČR v čase od 8:00 – 20:00 h, obvykle do dvou až tří pracovních dnů, nejpozději však do 30 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy (dále jen „termín dodání zboží“). Zboží je doručeno na adresu dodání uvedenou v objednávce. Uvedená lhůta pro dodání zboží běží ode dne uzavření smlouvy, avšak pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, běží tato lhůta až od uhrazení celkové ceny.

5.3 Zákazník je povinen převzít zboží v ujednané době a na ujednaném místě v závislosti na způsobu dodání. Pokud má být zboží dodáno pomocí přepravce, je povinen jej převzít při dodání do místa určení.

5.4 Zákazník je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, zákazník není povinen zásilku převzít a sepíše s přepravcem zápis o škodě. Poškození zásilky při přepravě nahlásí kupující prodávajícímu neprodleně. Toto hlášení o poškození prodávajícímu se doporučuje provést písemně prostřednictvím elektronické pošty na email info@bambule.cz. Pokud takto poškozenou zásilku zákazník od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Zákazník si zároveň překontroluje počet balíků na přepravním listě, který musí být shodný se skutečným počtem doručených balíků. V případě, že se počet balíků na přepravním listě neshoduje s počtem balíků doručovaných, zákazník přebere zásilku s výhradou v přepravním listě a reklamaci nahlásí písemně prostřednictvím elektronické pošty na email info@bambule.cz. Pokud tak neučiní, reklamace na chybějící balíky nemusí být uznána.

5.5 Zákazník je povinen převzít zboží v ujednané době a na ujednaném místě v závislosti na způsobu dodání. Pokud má být zboží dodáno pomocí přepravce, je povinen jej převzít při dodání do místa určení. Zákazník je povinen uhradit skutečné náklady dopravy (dopravné) i v případě, že zaslané zboží nepřevezme, a to z důvodů na jeho straně. V případě expedice zboží zákazníkovi bude zákazníkovi následně zaslána faktura s výší dopravného. Výše uvedené neplatí, pokud zákazník před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží písemně nahlásí prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy podle postupu dle článku 3.7 těchto obchodních podmínek.

5.6 V případě osobního odběru si můžete zboží vyzvednout do 3 pracovních dnů od oznámení emailem nebo SMS zprávou. Po uplynutí této lhůty bude zboží zařazeno zpět do prodeje a Vám bude vrácena na účet uhrazena cena zboží v případě platby předem. Adresa pro osobní odběr je na všech kamenných prodejnách Bambule. Adresy kamenných prodejen Bambule jsou uvedeny zde.

5.7 V případě nepřevzetí objednaného zboží je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat zaplacení nákladů či poplatků spojených s dodáním zboží, pokud nebyly uhrazeny před dodáním zboží. Pokud bude prodávající zboží poté, co jej kupující nepřevezme, dodávat opakovaně, má právo na úhradu nákladů spojených s opakovaným dodáváním.

6. Reklamační řád

6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá za to, že zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, a že je vhodné k účelu, pro který ji kupující-spotřebitel požadujete, pokud s ním prodávající souhlasil.

Dále prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli za to, že vedle ujednaných vlastností splňuje zboží následující požadavky; to neplatí, pokud prodávající před uzavřením smlouvy upozornil, že některé vlastnosti zboží se liší a kupující-spotřebitel s tím souhlasili:

6.1.1. je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

6.1.2. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující-spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; veřejným prohlášením není prodávající vázán, pokud si ho nebyl vědom nebo pokud bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

6.1.3. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující-spotřebitel rozumně očekávat, a

6.1.4. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající poskytl kupujícímu-spotřebiteli před uzavřením smlouvy.

6.2 U zboží s digitálními vlastnostmi odpovídá prodávající za zajištění poskytování ujednaných aktualizací digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zajistí také poskytování aktualizací vč. upozornění na jejich dostupnost, které jsou nezbytné, aby si zboží uchovalo ujednané vlastnosti a požadavky na toto zboží, a to po dobu dvou let, mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu, případně po dobu, po kterou to kupující-spotřebitel rozumně očekávat, mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově.

6.3 Prodávající neodpovídá za

6.3.1. za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

6.3.2. u použitého zboží za opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání,

6.3.3. u zuživatelného zboží s vyznačenou dobou nejkratší trvanlivosti a u zboží podléhajícího rychlé zkáze s vyznačenou dobou použitelnosti za nepoužitelnost zboží po uplynutí vyznačené doby,

6.3.4. vadu způsobenou kupujícím, zejména neodbornou manipulací, montáží prováděnou kupujícím, nebo nevhodným užíváním či ošetřením,

6.3.5. u zboží s digitálními vlastnostmi za neposkytnutí nezbytných aktualizací, pokud byl kupující před uzavřením smlouvy upozorněn, že aktualizace poskytovány nebudou a souhlasil s tím,

6.3.6. u zboží s digitálními vlastnostmi za vady, které vzniknou v důsledku neprovedení nezbytné aktualizace.

6.4 Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů, textilních a umělých materiálů (např. jsou-li v jiném barevném tónu - domečky, pískoviště a skluzavky). Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

6.5 Má-li zboží vadu, může kupující-spotřebitel požadovat bezplatné odstranění vady, a to dle své volby buď dodáním nového zboží bez vady nebo opravou zboží. Právo zvolit si způsob odstranění vady kupující-spotřebitel nemá, pokud by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný. Prodávající nemusí vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady. Pokud vadu odmítne prodávající odstranit, ačkoli je k tomu povinen, nebo ji neodstraní, nebo se vada projeví opakovaně, nebo je vada podstatným porušením smlouvy, nebo je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího-spotřebitele, může kupující-spotřebitel požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy. Právo na odstoupení od smlouvy kupující-spotřebitel nemá, pokud je vada nevýznamná.

6.6 Kupující-spotřebitel může vytknout vadu, která se na zboží projeví, v době 2 let od převzetí zboží. U zboží s digitálními vlastnostmi může kupující-spotřebitel vytknout vadu digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, které mají být poskytovány soustavně po určitou dobu, pokud se projeví nebo vyskytne v době 2 let od převzetí zboží. Pokud mají být služba digitálního obsahu nebo digitální obsah poskytovány po dobu delší, pak kupující-spotřebitel jejich vady vytknout, pokud se vyskytnou nebo projeví v této delší době. Pro použité zboží strany sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání 1 roku od převzetí.

6.7 Kupující je povinen si zboží co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Právo z odpovědnosti za vady zboží je kupující povinen u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co bude moci vady zjistit, a to v uvedené reklamační době.

6.8 Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje.

6.9 Reklamaci vad zboží učiní kupující nejlépe písemně na adresu provozovny prodávajícího. Pro usnadnění Vaší reklamace doporučujeme následující postup.

6. 10 Postup reklamace

Pokud chce kupující reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.bambule.cz, doporučujeme vám použít reklamační formulář, jehož vyplnění vám reklamaci usnadní a který obsahuje zejména: jméno kupujícího, telefon, e-mail, číslo objednávky, podrobný popis závady, popř. popis toho, jak závada vznikla nebo se projevuje, požadovaný způsob vyřízení reklamace a adresu pro vrácení reklamovaného zboží. Vyplněný formulář nám předejte nejlépe společně s reklamovaným zbožím. Reklamovat zboží a můžete samozřejmě i jiným způsobem, avšak pokud reklamujete zboží jiným způsobem, je vhodné tyto skutečnosti rovněž uvést. Převzaté zboží bude testováno pouze na uvedenou závadu. Zaslání reklamačního listu výrazně usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásilky, u nichž není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli. Reklamované zboží kupující zasílá na adresu:

Reklamace eshop Bambule

Famico
Všechromy 75,
251 63 Strančice

Zboží je vhodné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Reklamaci je možné uplatnit také v jakékoli naší provozovně.

6.11 Pokud zákazník zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, kupující postupuje dle bodu 5.4 obchodních podmínek.

6.12 Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele v přiměřené době, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající vyrozumí spotřebitele o výsledku reklamace telefonicky, pokud nebude k dispozici telefon, tak emailem. Po uplynutí uvedené lhůty, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Prodávající vydá kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy právo z vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace

6.13 V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného a dalších nákladů v nutné výši k uplatnění reklamace. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. Jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou při odstoupení od kupní smlouvy, je nutné kontaktovat zákaznický servis pomocí emailu k návrhu řešení na svoz od kupujícího na adresu prodávajícího.

6.14 Pro kupujícího-jiný subjekt platí ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží příslušná ustanovení ObčZ; odchylně od příslušných ustanovení ObčZ se sjednává následující:

výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy, nikoliv za porušení podstatné,

při nepodstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího,

při podstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na odstranění vady, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

6.15 Nad rámec zákonných práv může být kupujícímu poskytnuta nadstandardní záruka za jakost zboží. Ta vzniká prohlášením poskytovatele záruky (obvykle výrobce nebo distributor zboží), které může být učiněno i reklamou, že kupujícího uspokojí nad rámec zákonných práv z vadného plnění, nebude-li mít zboží vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Práva vyplývající z nadstandardní záruky za jakost a podmínky jejího uplatnění se řídí prohlášením poskytovatele záruky. Pokud se poskytovatel záruky zaručí, že si zboží po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, nebo je na obalu zboží uvedena záruční doba nebo doba použitelnosti zboží, pak kupující vůči poskytovateli záruky právo alespoň na dodání nového zboží bez vad nebo jeho opravu.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

7.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.bambule.cz. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto odstavce).

7.3 Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Další nezbytné informace týkající se ochrany osobních údajů a jejich zpracování naleznete zde.

a. Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo kupujícího (dále i jen „osobní údaje kupujícího“) v elektronické podobě.

b. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů kupujícího.

c. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností prodávajícího a pro marketingové účely prodávajícího.

d. Vaše osobní údaje zpracováváme výlučně za účelem zasílání nabídky produktů a služeb správce. Tato činnost zahrnuje: zasílání obchodních sdělení, zasílání informací o pořádaných akcích, aktivitách, službách a výrobcích správce s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

Vaši spokojenost s nákupem a zakoupenými výrobky zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci služby Zboží.cz a programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Dotazníky vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci služby Zboží.cz a programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterými jsou provozovatel portálu Heureka.cz a poskytovatel služby Zboží.cz – společnost Seznam.cz; těmto pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci Zboží.cz a programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky Vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá manuálně či automatizovaně. Ke zpracování Vašich osobních údajů jsou využíváni také další zpracovatelé, je-li to nezbytně nutné pro marketingové účely. Těmito zpracovateli jsou jmenovitě:

společnost PragueBest s.r.o., se sídlem Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438

poskytovatel marketingového software Samba, společnost DiffSolutions s.r.o., se sídlem Praha 10, Nad Mlýnským potokem 640/10, PSČ 107 00, IČ: 24791288

poskytovatel softwaru společnost Famico s.r.o. IČO:27457494 Všechromy 75,251 63 Strančice Společnost Famico s.r.o. je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 114242

 

společnost 

FEO digital agency s.r.o. ,Olomoucká 1005/166, 627 00 Brno-Černovice ,IČ: 27749461 ,DIČ: CZ27749461 . Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně: Spisová značka 56491 C

 

společnost Heureka Shopping s.r.o., IČO: 02387727, se sídlem: Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, společnost vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 218977

společnost Seznam.cz a.s., IČO: 26168685, se sídlem: Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, společnost vedená u Městského soudu v Praze, sp.zn.: B 6493

e. Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány dalším třetím osobám s výjimkou smluvních zpracovatelů osobních údajů viz. výše a dále společnosti ČP,PPL,DPD z důvodu plnění smlouvy, a to podle toho, která z těchto společností bude provádět dopravu zboží kupujícímu.

f. Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.

g. Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou uchovávány po dobu souhlasu kupujícího se zpracováváním těchto údajů.

8.2 Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího.

8.3 Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:
V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nahoru